קנו מעל 249 ₪ וקבלו משלוח חינם עד הבית
banner
 

חלי ממן, המנחים וקבוצות התמיכה שלנו מברכים אותך על הצטרפותך ומאחלים לך הצלחה בדרך החדשה.

ברצוננו להביא לידיעתך את תקנון חברת חלי ממן בע”מ (להלן: “החברה”) שמשקף את מדיניות החברה, אנו ממליצים לקרוא אותו בעיון, אנחנו לרשותך לכל שאלה/הבהרה.

 

כללי

 1. השימוש בלשון נקבה נעשה מטעמי נוחות בלבד. כל הטקסטים כמובן פונים לנשים ולגברים כאחד.
 2. כותרת הסעיפים הן לצרכי נוחיות בלבד, ולא ישמשו לפרשנותו של תקנון זה.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תקנון זה ו/או לשנותו מפעם לפעם, וכל זאת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. החל ממועד שינוי התקנון, יחייב הנוסח החדש גם את הלקוחות שהצטרפו לפני שינוי התקנון. התקנון המחייב יהא זה המפורסם באתר החברה, והוא בלבד.
 4. מדיניות פרטיות המפורסמת באתר החברה היא חלק בלתי נפרד מתקנון זה.
 5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כל שהיא בין הוראות התקנון (לרבות תיקונים שייעשו בו או תקנון אחר ששונה כאמור לעיל) לבין פרסום כלשהו, תגברנה הוראות התקנון.
 6. כל פעולה של החברה בניגוד לאמור בתקנון הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תיחשב כוויתור על האמור בתקנון זה.
 7. הדין החל על תקנון זה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית לכל עניין ומחלוקת, נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה בלבד.

שונות

8. חשוב להתייעץ עם רופא המשפחה על הרכב תכנית האכילה שלך על מנת לוודא כי אין מניעה להשתתף בתכנית. בנוסף, מומלץ לערוך בדיקות רפואיות מקיפות לפני התחלה מעשית ויישום של התכנית.

9. משתתפים הצורכים תרופות באופן קבוע (חולי סוכרת, יתר לחץ דם, כולסטרול ועוד) – לפני הצטרפות לתכנית חלה החובה לעדכן את הפרטים בשאלון הבריאות, ליידע את המנחה על מחלתם ולהיות במעקב אצל דיאטנית החברה (בתשלום)  ואצל הרופא המטפל.

10. לקבוצה יתקבלו משתתפים בעלי מדד BMI 24.5 ומעלה בלבד (BMI = מדד יחס בין משקל לגובה).

11. על מנת להגיע לתוצאות מרביות אנחנו ממליצים להקפיד על הנחיות התוכנית/להיצמד לתוכנית, לשמור על רצף הגעה ולהשתתף במפגשי הקבוצה פעם בשבוע. באפשרות משתתפים המעוניינים לשמור על רצף הגעה להגיע לקבוצות אחרות ברחבי הארץ באותו שבוע בלבד (במסגרת תקופת המסלול). 

12. אין להגיע למפגשי הקבוצה  עם ילדים או אנשים שאינם רשומים לקבוצה.

13. אין להביא למפגשי הקבוצה בעלי חיים.

14. במקרה של אובדן חומר העזר המחולק למשתתפים במפגש הראשון בקבוצה, תוכל המשתתפת לקבל חומר נוסף בעלות 40 ₪.

הצטרפות ותשלום

15. משתתפי התוכנית יקבלו מעטפת תמיכה הכוללת ליווי בתהליך שינוי לאורח חיים בריא,  הצטרפות לאפליקציה אישית, מפגש שבועי, תמיכה טלפונית מול המנחה האישית לכל שאלה ועזרה, תפריטים, מוקד תמיכה טלפוני, קו וואטסאפ במוקד הנותן תמיכה ומענה און ליין, ייעוץ דיאטנית במידת הצורך.

16. ההצטרפות מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום (להלן: “יום ההרשמה”/“יום התשלום”).

17. התשלום עבור ההצטרפות לתכנית הוא על פי המסלולים/החבילות/התכניות הקיימים בחברה נכון ליום ההרשמה. יש לממש את תקופת המסלול ברצף.

18. לאחר סיום ההרשמה במוקד החברה ישלח למשתתפת מסרון שיש להציג עם ההגעה למפגש הראשון בקבוצה. יצוין כי תקופת המסלול תעודכן בהתאם לתאריך ההגעה של המשתתפת למפגש הראשון בקבוצה.

עוד יצוין כי תקופת מסלול חדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.

ויודגש, כי במידה והמשתתפת לא תגיע למפגש ראשון במהלך 12 חודשים מיום ההרשמה יחושב לה זיכוי למימוש כהגדרתו בסעיף 43.1.2 להלן, שיהיה תקף עד ל 24 חודשים מיום ההרשמה.

19. על המשתתפת להסדיר את התשלום עם מנחת הקבוצה בתחילת המפגש הראשון במידה והתשלום לא הוסדר קודם לכן במוקד החברה.

20. במידה ובמועד רכישת מסלול ניתנה הטבה, ההטבה הנ”ל ניתנת למימוש אך ורק במידה והמשתתפת הגיעה למפגש ראשון במהלך 5 חודשים מיום ההרשמה וכן במידה והמשתתפת עשתה שימוש מלא בכל החודשים שרכשה.

21. בהצטרפותה המשתתפת מקבלת על עצמה את הוראות תקנון זה ללא סייג, לרבות השינויים שיחולו בו מעת לעת (לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה). למשתתפת לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם התקנון ו/או שינויו.

22. לפני המפגש הראשון תמלא המשתתפת טופס הצהרת בריאות ותצהיר כי היא עומדת בתנאים להשתתפות בתוכנית. הצהרת הבריאות תהיה חלק מההסכם הכולל של המשתתפת והחברה.
כמו כן, במפגש הראשון תמלא המשתתפת טופס הצטרפות ובו פרטים אישיים, תישקל, ותהיה נוכחת בהדרכה אישית בסיום המפגש.

23. כל הנתונים שיימסרו על ידי המשתתפת אגב מילוי הטפסים במפגש הראשון ו/או הצטרפות ו/או אגב שימוש באתר החברה, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, נמסרים מרצונה ובהסכמתה ומבלי שחלה עליה חובה חוקית למסרם. ידוע למשתתפת שבהצטרפותה הינה נותנת הסכמתה, שהמידע יוחזק במאגרי המידע של חלי ממן בע”מ ו/או מי מטעמה או עבורה.

בהצטרפות המשתתפת הינה מסכימה ומאשרת, שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עימה ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיה ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית,  לרבות באמצעות הדואר ו/או הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות הודעות SMS בין על ידי החברה עצמה ובין על ידי מי מטעמה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ו/או כל דין.
האמור לעיל מהווה הודעה בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
כל לקוחה/משתתפת תהא רשאית לבקש מהחברה, בכתב, כי המידע הקיים לגביה יימחק ממאגר המידע של החברה ו/או לא יימסר לאדם, חברה, סוגי אנשים וכיו”ב.
כמו כן, המשתתפת רשאית בכל עת, לבקש מהחברה להסיר את שמה מרשימת הדיוור הישיר של החברה ע”י משלוח מייל עם המילה “הסרה” בנושא  לכתובת service@heli-maman.co.il.

24. בני זוג או הורים וילדיהם (מתחת לגיל 18) הרשומים יחד לתכנית – זכאים להנחה.

25. ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, במזומן או בצ’קים בהתאם למחירון ולמסלולים השונים.

26. במקרה ששולם בצ’קים והצ’ק חזר מסיבה כלשהי ולא מכובד על ידי הבנק, המשתתפת תשא בעמלת צ’ק חוזר שתגבה על ידי הבנק.

27. לקוחה שרכשה מסלול לחודש תוכל  להחליף  את המסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה במועד הבקשה להחליף, ובלבד שיצרה קשר עם שירות הלקוחות של החברה (מייל:   service@heli-maman.co.il   או בטלפון: 1700-507-508), לא יאוחר מ 14 יום ממועד ההשתתפות הראשון בקבוצה.

28. בחברה לא מתקיימת פעילות בחגי  ישראל, בחול המועד סוכות, חול המועד פסח וימי שבתון על פי חוק.

29. כאמור לעיל, באפשרות משתתפים המעוניינים לשמור על רצף הגעה להגיע לקבוצות אחרות ברחבי הארץ באותו שבוע בלבד. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת ליתן מענה למשתתפים בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות בחברה, כגון: בחגי ישראל (למעט חול המועד סוכות ופסח), ימי שבתון על פי חוק, אי קיום פעילות בשל כוח עליון או נסיבות בלתי צפויות אחרות.
ויודגש כי בתקופות בהן לא מתקיימת פעילות בחברה למשתתפת לא תהיה זכאות לקבלת החזר לרבות החזר כספי ו/או  הארכת תקופת מסלול מעבר לתאריך הסיום המקורי אלא אם התבקשה הקפאה בהתאם לכללים והתנאים המפורטים בתקנון זה.

30. מעקב אצל דיאטנית החברה – משתתפת פעילה המעוניינת או מחויבת במעקב מסוג זה – תשלם עבור ייעוץ חד- פעמי, מחיר של עלות שבועית במסלול של 3 חודשים ומעלה.

31. החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות בכל רגע נתון ולסגור קבוצות על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, המשתתפים יופנו לקבוצות אחרות באותו אזור גיאוגרפי או יקבלו החזר כספי יחסי והכל על פי שיקול דעת החברה.

ביטול

32. הצטרפות המשתתפת כאמור לעיל מתחילה ביום ההרשמה לאחר התשלום. המשתתפת רשאית לבטל את ההרשמה בתוך 14 ימים מיום ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה קודם להשתתפות במפגש הראשון בקבוצה. יצוין כי בהתאם לחוק הגנת הצרכן ותקנותיו, לאחר השתתפות במפגש הראשון בקבוצה לא ניתן לבטל את ההרשמה.

33. במקרה שהתבקש ביטול  בתוך 14 ימים מיום ההרשמה וקודם להשתתפות במפגש הראשון בקבוצה , כספך יוחזר לך  ללא דמי ביטול.

34. במקרה שהתבקש ביטול לאחר ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה ועד 14 ימים מיום ההרשמה, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים:

כספך יוחזר אלייך, למעט תשלום חלק יחסי בגין  ההשתתפות בקבוצה לפי התעריפים: 100 ₪ עבור פגישה ראשונה, 80 ₪ עבור פגישה שנייה.  

35. במקרה שהתבקש ביטול בחלוף 14 ימים מיום ההרשמה ולאחר ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה, החברה תהא רשאית בהתאם לשיקול דעתה לאשר את הביטול, בתנאים הבאים: במקרה של ביטול לאחר ההשתתפות במפגש הראשון בקבוצה ובחלוף 14 ימים מיום ההרשמה לא יינתן החזר כספי, אלא יחושב למשתתפת זיכוי למימוש בחברה (כהגדרתו בסעיף 43.1.2 להלן).

36. במקרה שמדובר במסלול לחודש, יובהר כי משתתפת שרכשה מסלול לחודש ונותרו לזכותה שבועיים או שלושה שבועות רצופים בתקופת המסלול הנ”ל- תקבל זיכוי למימוש בחברה (כהגדרתו בסעיף 43.1.2 להלן). יודגש כי אין זיכוי למימוש עבור יתרה של שבוע באף אחד מהמסלולים.

37. משתתפת שעוד קודם לתום תקופת מסלול קיים, רכשה מסלול נוסף תוכל לבטל את ההרשמה למסלול הנוסף על ידי הודעה מראש לשירות לקוחות של החברה, ובלבד שנותרו לזכותה במסלול הקיים 14 ימים, משמע, על המשתתפת ליתן לחברה את הודעת הביטול 14 ימים לפני תום תקופת המסלול הקיים. יודגש כי ניתן לבטל את ההרשמה למסלול הנוסף כל עוד לא נעשה בו שימוש.

38. החזר כספי יוחזר תוך 30 ימי עסקים מהודעת הביטול בכפוף לאמור בתקנון זה.

39. ככלל הודעת ביטול: תימסר לשירות לקוחות של החברה באמצעות דוא”ל:   service@heli-maman.co.il   או בטלפון: 1700-507-508.

40. האמור תחת כותרת זו תקף לנרשמים בכל מסלול למעט ביחס לנרשמים דרך מעו”ף לעמית / קבוצות במקומות עבודה/משטרת ישראל.

41. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן בנושא ביטול עסקה, אין זכות ביטול של עסקאות עבור מוצרי מזון ותוספי תזונה. במקרה של פגם או אי התאמה במוצר שנרכש, המוצר יוחזר ליצרן על חשבון החברה ויוחלף באחר.

42. למעט המפורט בתקנון זה, לא ניתן לבטל את ההרשמה ולא יינתן זיכוי ו/או החזר כספי.

       הקפאה

43. ניתן להקפיא פעם אחת בלבד במהלך תקופת המסלול  בכפוף להודעה מראש לשירות לקוחות של החברה (מייל:   service@heli-maman.co.il   או בטלפון: 1700-507-508),  והכל בהתאם לאמור בסעיף זה על תתי סעיפיו, וכדלקמן:

43.1 הגדרות כלליות:
43.1.1. “חודש” מוגדר 4 שבועות ובהתאם:
ב”מסלול של 3 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 12 שבועות.
ב”מסלול של 4 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 16 שבועות.
 ב”מסלול של 5 חודשים” תקופת המסלול מוגדרת 20 שבועות.
43.1.2 “זיכוי למימוש” משמעו יתרה כספית למימוש בחברה. בזיכוי למימוש אפשר להשתמש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום הרכישה ו/או רכישת מוצרי החברה. הזיכוי הנ”ל תקף עד 12 חודשים מיום התשלום.
43.1.3 “תאריך תחילת מסלול” מועד השתתפות ראשון בקבוצה. במקרה של רכישת מסלול נוסף –  תקופת המסלול החדשה תתחיל מיד עם סיום תקופת מסלול קודמת.
43.1.4.  “מועד תחילת הקפאה” הינו המועד האחרון שבו נמסרה ההודעה על ההקפאה

43.2 הקפאה היא הקפאה של מס’ השבועות שנותרו לזכות המשתתפת במועד ההקפאה. מס’ השבועות שנותרו לזכות המשתתפת במועד ההקפאה יחושבו באופן הבא:
מסך כל השבועות שבמסגרת המסלול שנרכש על ידי הלקוחה ינוכו מס’ השבועות שחלפו מתקופת המסלול עד למועד תחילת ההקפאה.
43.2.1 במידה והמשתתפת חוזרת מהקפאה קודם לתאריך סיום תקופת המסלול (כאשר המסלול שנרכש הינו בתוקף) – המשתתפת תוכל לממש ברצף את מס’ השבועות שנותרו לזכותה מתקופת המסלול במועד ההקפאה. תאריך סיום תקופת המסלול ישתנה בהתאם.
43.2.2 במידה והמשתתפת חוזרת מהקפאה לאחר תאריך סיום תקופת המסלול ולא יאוחר מ- 12 חודשים מיום התשלום,  יחושב למשתתפת זיכוי למימוש (כהגדרתו בסעיף 43.1.2 לעיל).
43.3 במידה ותאריך סיום תקופת המסלול הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפת לחזור מהקפאה קודם לתקופות הנ”ל.
43.4 אין הקפאה של מפגש בודד באף אחד מהמסלולים.
43.5 מינימום משך ההקפאה הינו לשבועיים רצופים ומעלה.
43.6 לא ניתן להקפיא מנוי חודשי.
43.7 הקפאה עקב הריון: למשתתפת יש אפשרות לבצע הקפאה עקב הריון  בכפוף להצגת אישור רפואי. ההקפאה תסתיים חודשיים מיום הלידה או 12 חודשים ממועד תחילת ההקפאה לפי המוקדם מבניהם, כך שבמידה והמשתתפת לא תחזור קודם למועד סיום ההקפאה יהיה לזכותה  זיכוי למימוש בחברה שיהיה תקף עד 15 חודשים ממועד תחילת ההקפאה.
43.8 בקשת הקפאה ללא תאריך חזרה ידוע (מעבר לתאריכי טווח המסלול  שנרכש) – הקפאה ללא תאריך חזרה תקפה למשך 12 חודשים בלבד מיום התשלום.
43.9 אין החזר כספי עבור הקפאה ולא ניתן להעביר מימוש הקפאה.
43.10 אין אפשרות להקפיא מנוי מעו”ף לעמית / קבוצות במקומות עבודה/משטרת ישראל.
43.11 לא ניתן לבצע הקפאה ולאחר מכן לחזור מהקפאה ואז לבקש זיכוי למימוש, לא ניתן לעצור מסלול פעמיים.

חישוב זיכוי
44. מסך עלות התשלום ששולם בפועל  עבור רכישת מסלול תנוכה עלות ההשתתפות בתוכנית (השתתפות בתוכנית= התקופה שחלפה מתקופת המסלול).
יובהר כי  עלות  ההשתתפות בתוכנית תחושב לפי עלות  של מסלול חודשי בהתאם למחירון הקיים בחברה במועד החישוב (ולא לפי העלות ששולמה בפועל).
45. במידה ובמועד ההרשמה לתוכנית ורכישת מסלול ניתנה הטבה כגון: שבועיים מתנה, לצורך חישוב הזיכוי  למימוש תק’ המתנה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול.  ויודגש, כי הטבה ניתנת למימוש אך ורק במידה והלקוחה עשתה שימוש מלא בכל החודשים שרכשה במסגרת המסלול.
46. במידה ולקוחה ביצעה הקפאה במסלול וחזרה מהקפאה קודם לתאריך סיום תקופת המסלול ולאחר חזרתה מבקשת להפסיק את השתתפות(לבטל את ההרשמה),  והחברה בהתאם לשיקול דעתה אישרה את בקשתה, לצורך חישוב הזיכוי למימוש תק’ ההקפאה תחושב ו/או תספר כחלק מתקופת המסלול. 

העברה לאחר
47. ההרשמה לתכנית הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או למכירה, עם זאת ניתן להעביר זיכוי למימוש בלבד! (“זיכוי למימוש” כהגדרתו בסעיף 43.1.2 לעיל).
עם הודעת המשתתפת על רצונה להעביר את תקופת ההרשמה שלה לתוכנית לאחר, יחושב לה זיכוי למימוש אותו היא תוכל להעביר לאחר.
48. יודגש כי העברת זיכוי למימוש אפשרית רק במהלך 12 חודשים מיום התשלום.
49. משתתפת המבקשת להעביר לאחר זיכוי למימוש תשלח הודעה בכתב לחברה  באמצעות המייל:   service@heli-maman.co.il, בצירוף צילום תעודת זהות, על ההודעה לכלול את הפרטים של האדם האחר שאליו היא מעבירה את הזיכוי למימוש. על המשתתפת לוודא את דבר קבלת המייל במחלקת שירות לקוחות (בטלפון: 1700-507-508).
50. הלקוחה שקיבלה את הזיכוי למימוש תוכל לעשות בו שימוש לצורך רכישת מסלול בהתאם למחירים ולמסלולים הקיימים בחברה ביום התשלום ו/או רכישת מוצרי החברה.

תכנית שמירה
51. ההשתתפות בתוכנית השמירה תהיה כפופה לתקנון השתתפות בתוכנית השמירה כפי שיעודכן מעת לעת בהתאם לשיקול דעת החברה.
52. לתוכנית השמירה תתקבלנה משתתפות שהגיעו למשקל יעד שנקבע עמן במסגרת התהליך
53. לתוכנית השמירה תתקבלנה משתתפות שבמשך 6 חודשים קודם להגעה למשקל יעד היו בעלות מסלול פעיל בתוקף בחברת חלי ממן בע”מ. יובהר כי המדובר ב 6 חודשים רצופים שסמוכים להגעה למשקל יעד.
עוד יובהר כי משתתפת בסטטוס “הקפאה” לא תחשב כמשתתפת עם “מסלול פעיל בתוקף” לצורך מניין 6 חודשים כאמור בסעיף זה.

54. ההצטרפות לתוכנית השמירה כרוכה בתשלום נוסף וחד- פעמי בסך של עלות מסלול לחודש אחד בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל. מהאמור לעיל עולה כי לא תוכל להיכנס לתכנית שמירה מי ששילמה על פחות מ-7 חודשים  בסמוך להגעה למשקל יעד.


55. על מנת להישאר בתוכנית השמירה על המשתתפת למלא אחר שני התנאים המצטברים המפורטים להלן:

 • המשתתפת בתוכנית השמירה מחויבת להשתתף לכל הפחות במפגש קבוצתי אחד במהלך חודש ימים, כאשר חודש נמנה החל מהתאריך בו המשתתפת השתתפה בקבוצה ועד לתאריך הסמוך ליום ההשתתפות בקבוצה בחודש העוקב.
 • על המשתתפת להישאר בטווח משקל היעד כמפורט להלן. חריגה מטווח משקל היעד הינה ירידה של 3  ק”ג מתחת למשקל היעד או עליה במשקל של 2 ק”ג ומעלה ממשקל היעד. לדוגמא: משקל היעד הוא 65 ק”ג –   על המשתתפת  לשמור על טווח משקל לא פחות מ- 62 ק”ג ולא יותר מ- 67 ק”ג.

56. משתתפת שלא עמדה בתנאים המפורטים בסעיף 55 לעיל, כולם או חלקם ומעוניינת לחזור לתוכנית השמירה, תשלם עבור השתתפותה בקבוצה של “חלי ממן”, בהתאם לפירוט שלהלן:

 • בכל מצב בו משתתפת לא שמרה על טווח משקל ממשקל היעד, המשתתפת תישא בתשלום עבור השתתפותה בקבוצה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל יעד.
 • משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחודש ימים ועד לחודשיים ימים-  תישא בעלות שבועית בהתאם למחירון הקיים בחברה.
 • משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחודשיים ימים  ועד לחצי שנה- תישא בעלות  של לא פחות מחודש ימים  בהתאם למחירון הקיים  בחברה.
 • משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה מחצי שנה ועד לשנה- תישא בעלות של לא פחות מ 3 חודשים  בהתאם למחירון הקיים בחברה.
 • משתתפת שנעדרה לתקופה בת למעלה משנה – תישא בעלות של לא פחות מ 6 חודשים בהתאם למחירון הקיים בחברה + תשלום מחדש בגין השתתפות בתוכנית השמירה (עלות מסלול לחודש אחד בהתאם למחירון הקיים בחברה).

* “בהתאם למחירון הקיים בחברה” משמעו בהתאם למחירון העדכני הקיים בחברה נכון ליום התשלום בפועל.
57. למשתתפת שבעת הגעתה למשקל יעד נותרו חודשי פעילות במסלול שרכשה יחושב זיכוי למימוש (כהגדרתו בסעיף 43.1.2 לעיל), ויודגש, כי למשתתפת לא תהיה זכאות לזיכוי כספי.
58.בתקופות לא שגרתיות ו/או תקופות שבהן אין פעילות פרונטלית בקבוצות, יהא על המשתתפת להתעדכן מול החברה בהנחיות ביחס לתקופה. בהקשר זה יצוין כי במידה והמפגש הקבוצתי שהלקוחה משתתפת בו אחת לחודש  הוא באחד מימי חול המועד סוכות וחול המועד פסח ו/או בחגי ישראל וימי שבתון על פי חוק, יהא על המשתתפת להגיע למפגש החודשי קודם לתקופה הנ”ל.
59. יובהר, כי הכללים המפורטים בסעיף זה תקפים גם לגבי נשים בהריון. משתתפת שנעדרה עקב לידה וחזרה למפגשים 2 חודשים מיום הלידה, תישא בתשלום עבור השתתפותה בקבוצה בהתאם למחירון הקיים בחברה, וזאת עד לחזרתה למשקל יעד, בעת ההגעה למשקל יעד תישא המשתתפת בתשלום מחדש בגין השתתפות בתוכנית השמירה (עלות מסלול לחודש אחד בהתאם למחירון הקיים בחברה).

בקבוצה
60. חצי השעה הראשונה בכל מפגש היא שעת שקילה – יש להקפיד להגיע בזמן. במהלך המפגש לא תתאפשר שקילה נוספת, אלא, רק בסיומו. 

61. זמן השקילה הוא הזמן לדאוג לעצמך לכיבוד קל, על מנת שלא להפריע במהלך המפגש בהסתובבות בחדר.
62. יש לכבד את פרטיותם של חברי הקבוצה ולשמור מרחק בזמן השקילה.
63. אסור לדבר בטלפון הסלולרי בזמן המפגש. יש לדאוג כי המכשיר יהיה כבוי או שקט.
64. יש לשמור על השקט במהלך המפגש, רעשים פוגעים בריכוז ובאיכות.

בני נוער וילדים עד גיל 18
65. יש למסור לחברה מכתב הסכמה מאחד ההורים ביחס למשתתפת שגילה מתחת לגיל 18, עד לגיל 17 על המשתתפת להיות מלווה במהלך המפגשים על ידי הורה מלווה/ אפוטרופוס.
66. על משתתפת מתחת לגיל 18 להגיע למפגש הראשון בליווי הורה מלווה / אפוטרופוס.

נשים בהיריון/ לאחר לידה
67. לא יתאפשר לנשים בהריון להתקבל לקבוצה (ללא קשר למדד ה – BMI).
68. על משתתפת שנכנסה להריון או משתתפת שמניקה במהלך התוכנית חובה לידע את המנחה ולהביא מסמך מרופא המאשר השתתפות בקבוצת תמיכה וירידה במשקל.
69. משתתפת שנרשמה לקבוצה ובמהלך 3 חודשים הראשונים התברר כי היא בהריון – השתתפותה בקבוצה תופסק והיא תקבל החזר כספי יחסי.
70. משתתפת שממשיכה בתוכנית בתקופת ההיריון מתחייבת להיות בפיקוח המרפאה לנשים הרות ובמעקב של התחנה לבריאות האישה.

אזהרה: שמירה על זכויות קניין רוחני ובלעדיות
71. מובהר בזה כי כל התכנים שמועברים למשתתפים בקבוצת התמיכה, על כל רכיביהם ונגזרותיהם ולרבות טפסים, מסמכים, דפי מידע, תפריטים, וכד’, הם קניינה הבלעדי של חלי ממן בע”מ ולמשתתפת לא יהיה כל זכות בהם, בזמן הסדנה ו/או לאחריה, למעט שימושה האישי.
72. כל החומרים והמידע שבקבוצה, בין אם הם זכאים להגנת זכויות יוצרים ובין אם לאו, הם סודיים ביותר והמשתתפת מסכימה בזאת לא להשתמש, לא להעתיק, לא לפרסם, לא לתעד, לא לצלם, לא להפיץ ולא להציג בפומבי בכל דרך כל חומר מהחומרים אליהם נחשפה ו/או שהתקבלו אצלה במהלך השתתפותה בקבוצה ו/או בקשר אליה.
73. לא תותר כניסה למפגשי הקבוצה למשתתפת אשר פעלה בניגוד להוראות אלה ובכלל זה גם למשתתפת בתכנית שמירה.

ט.ל.ח.

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות