קנו מעל 249 ₪ וקבלו משלוח חינם עד הבית
banner

מדיניות פרטיות באתר חלי ממן

כללי

חברת חלי ממן בע”מ (להלן “החברה“) מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: “האתר” או “האתרים“). היות שכך, מפרסמת החברה את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו. החברה עושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר על ידך ונוקטת באמצעים מתאימים, כדי לשמור על אבטחת המידע ועל פרטיותך.

מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של אתר חלי ממן , אתר “חנות המוצרים און ליין של חלי ממן” ותכנית “דייט און ליין” ועושה שימוש במונחים המוגדרים בתנאי השימוש, כהגדרתם בתנאי השימוש באתרים. בהתאם לכך , יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש.

מדיניות הפרטיות נכתבת בלשון זכר לשם הנוחות, אך האמור בה מתייחס לנשים וגברים כאחד באופן שווה. אנא קרא את מדיניות הפרטיות בעיון.

מדיניות פרטיות זו, מפרטת את המידע שהחברה מקבלת אודותיך ואת השימושים במידע זה, אגב שימושך בשירותיו הדיגיטליים, לרבות אתרי האינטרנט של החברה, יישומונים (אפליקציות) סלולריים ושירותים מקוונים אחרים (להלן יחד “השירותים” או “השירותים המקוונים“).
במידת הצורך, לגבי מוצרים ושירותים ספציפיים מפורטים יחד עם אותם מוצרים ו/או שירותים פרטים נוספים.

מטרת מדיניות הפרטיות, הנה להסביר מהם כללי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתרים.

בזמן שימוש על ידך בשירותי האתרים, נאסף עליך מידע. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר: בשמך ובכתובתך, כתובת דואר אלקטרוני, מוצרים ושירותים שרכשת, אמצעי התשלום ששימשו אותך, וכיו”ב. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) ממנה פנית  ועוד.

כל הנתונים שיימסרו על ידך אגב השימוש באתר, לרבות פרטי זיהוי אישיים ופרטים נוספים, לרבות בעת העברת ו/או קבלת כספים באמצעות השירותים, נמסרים מרצונך ובהסכמתך ומבלי שחלה עליך חובה חוקית למסרם. ידוע לך והנך מסכים, שהמידע יוחזק במאגרי המידע של חלי ממן בע”מ ו/או מי מטעמה או עבורה.

רישום לשירותים ולרכישת מוצרים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים או בעת רכישת מוצרים בהם, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים.

השירותים מיועדים בעיקרם למשתמשים מעל גיל 18 שנים. ככל שיתאפשר שירות מסוים למשתמשים בגילאים נמוכים מ-18 שנים, על משתמשים אלו לקבל הסכמה של אחד מהוריהם או האפוטרופוס החוקי שלהם, טרם השימוש בשירותים ומסירת פרטים אישיים במסגרתם. החברה עשויה לנקוט באמצעי אבטחה ובתוכנות אוטומטיות לשם אפיון נתוני משתמשים על מנת לוודא ו/או לאמת זהות משתמשים בשירותיו המקוונים/הדיגיטליים השונים ולשם מניעת הונאות, תרמיות והתחזויות.

הנך מסכים ומאשר, שהחברה תשתמש במידע לצורך יצירת קשר עמך ו/או לצורך שיווק ישיר או אוטומטי, פרסום או הגברת נאמנות ו/או לצורך ניטור ו/או ניתוח סטטיסטי של המידע לצרכיו ו/או בכדי למנוע הונאות ו/או פעילות בלתי חוקית, והכל בכפוף להוראות כל דין.

מאגר מידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של החברה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף,  ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת, בין השאר  –

 • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
 • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
 • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך את הצורך להזין בכל פעם את פרטיך.
 • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
 • המידע שישמש את החברה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.
 • לצורך תפקודם התקין של האתרים.
 • לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו.
דיוור ישיר אלקטרוני:

החברה  מעוניינת לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס’ 40), התשס”ח-2008 (“החוק”). החברה רשאית להשתמש במידע שתמסור באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר – לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, ליצירת קשר אתך במקרה הצורך בהתאם להוראות החוק, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלשיים. על צדדים שלישיים כאמור ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת, מלבד האמור בסעיף זה לעיל .מידע כזה ישוגר אליך רק אם נתת הסכמה מפורשת לכך,  ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו והכל בכפוף לחוק ולכל דין.

החברה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים. מידע סטטיסטי שיועבר, לא יזהה אותך אישית.

מסירת מידע לצד שלישי:

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר, אלא במקרים המפורטים להלן:

 • אם תרכוש מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה
 • במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיך;
 • אם תבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
 • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.
Cookies

אתר החברה  משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין ובכלל זה, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. ה- Cookies עשויות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

החברה נעזרת בנוסף גם ב Cookies  שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics, שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת (בשיטה המכונה Retargeting). בנוסף, קבצי ה-Cookies שמקורם בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש’אהבת’ ( LIKE), להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך, ועוד.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies על ידי שינוי הגדרות הדפדפן. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

פרסומות של צדדים שלישיים:

החברה מתירה לחברות אחרות, לנהל את מערך הפרסומות באתרים. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי החברה מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב, או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת המייל: hannys@heli-maman.co.il  או בדואר רגיל לכתובת: חלי ממן בע”מ רחוב השיש 3, חיפה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך,  אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. תשומת לבך לכך, כי מחיקת מידע עלולה להביא לכך שלא תוכל לקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך באתר.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששרתיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית, מעת לעת, לשנות את מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים. המשך השימוש באתר, לאחר שינוי מדיניות הפרטיות, יהווה הסכמה מצדך למדיניות המתוקנת.

דברו איתי
Whatsapp icon
Whatsapp icon חלי אני רוצה להצטרף
נגישות